top of page

м.Київ

Даний Договір є публічним Договором, а наведені нижче умови є офертою (пропозицією) фізичної особи Димченка Сергія Вікторовича, який іменується в подальшому «Виконавцем», до будь-якої фізичної чи юридичної особи, далі Замовнику, який акцептує (приймає) ці умови Договору.

 

Оферта Виконавця вважається акцептованою Замовником, а Договір вважається укладеним та набув чинності, якщо Замовник зареєструвався на будь-яку безкоштовну подію, оплатив участь у будь-якому проекті чи оформив заявку на особисту консультацію.

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги відповідно до обраного Замовником формату взаємодії: надати доступи до навчальних матеріалів при участі у онлайн-курсах, та консультацію при форматі консультування, згідно до правил проведення консультацій.

1.2. Послуги починають надаватися Замовнику протягом доби, з моменту реєстрації та/чи оплати послуги.

1.3. Надання та отримання Послуг здійснюється Сторонами за допомогою Інтернету.

1.4. До переліку Послуг не входить надання можливості використання Послуг в офісі Виконавця, налаштування та/або діагностика обладнання (персонального комп'ютера, модему тощо) та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навички роботи в мережі Інтернет.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Обов'язки Замовника:

2.1.1. Вчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги Виконавця відповідно до обраного Тарифного плану та формату взаємодії.

2.1.2. За рахунок своїх сил та засобів забезпечити собі доступ до мережі Інтернет та наявність необхідного для цього обладнання.

2.1.3. Повністю дотримуватись та виконувати умови договору та інших угод, що регулюють використання Послуг, Сервісів та Сайту.

2.2. Обов'язки Виконавця:

2.2.1. Якісно, своєчасно та в повному обсязі надавати Послуги Замовнику.

2.2.2. Зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись «Політикою конфіденційності», пунктом 10.4 цього Договору та чинним законодавством.

2.2.3. Вчасно інформувати Замовника про зміну умов надання Послуг шляхом публікації такої інформації на Сайті та/або шляхом її надсилання на адресу електронної пошти Замовника.

2.3. Права Замовника:

2.3.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

2.3.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати від Виконавця інформацію (у тому числі у письмовій формі) щодо якості, вартості та порядку надання Послуг. При цьому консультування про порядок використання Сайту та Сервісів здійснюється Виконавцем виключно через електронну пошту чи особисті повідомлення у телеграм (консультування не здійснюється за допомогою телефонного, факсового та іншого зв'язку).

2.4. Права Виконавця:

2.4.1. У разі порушення Замовником умов Договору та/або угод, що регулюють порядок використання Послуг, Сайту та Сервісів («Угода користувача», «Угода про конфіденційність») » і т. д.) та/або порушення чинного законодавства, Виконавець має право призупинити надання Послуг Замовнику шляхом блокування доступу Замовника до Акаунту, Сайту, Сервісів. Виконавець письмово повідомляє Замовника за 3 (три) робочі дні (або в інший термін) до настання таких обмежень та блокування, із зазначенням причин такого блокування і, якщо це можливо, вказівки умов, за яких доступ буде відновлено. У разі припинення надання Послуг з причин, зазначених у цьому пункті, Замовник оплачує фактично надані Послуги.

2.4.2. Виконавець має право вимагати повної оплати консультації, що була запланована і узгоджена за датою і часом в усному чи письмовому форматі, але відмінена стороною Замовника пізніше, ніж за 24 години до узгоджених дати і часу.

2.4.3. У разі розбиття платежу за онлайн-курси на кілька платежів, та неоплати Замовником наступного платежу у визначений термін, Виконавець має право блокування доступу до подальшого матеріалу курсів, та обмеження доступу до матеріалів, виданих на відповідному курсі раніше.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість Послуг згідно з вибраним Замовником форматом взаємодії та Тарифним планом на момент укладення Договору вказується:

– У разі консультацій на сторінці сайту з назвою у меню "Консультації"

– У разі онлайн-курсів на відповідній сторінці курсу.

3.2. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на рахунки Виконавця за допомогою онлайн-платежу через Visa, MasterCard, ApplePay, GooglePay, платежем на банківську картку.

3.3. Послуги надаються за умови попередньої оплати послуг.

3.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг та Тарифні плани. Змінена вартість Послуг та Тарифні плани починають діяти з дати, зазначеної у письмовому повідомленні Виконавця, але не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання такого повідомлення Замовником. Зміна вартості Послуг та Тарифних планів не застосовується до вже сплачених Замовником Послуг.

3.5. У разі незгоди Замовника зі зміною вартості Послуг та/або Тарифних планів, Замовник зобов'язаний протягом 7 (семи) днів з моменту направлення Виконавцем інформації про зміни письмово повідомити Виконавця електронною поштою про свою незгоду. У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо змін умов Договору, Договір вважається розірваним.

3.6. Замовник самостійно відповідає за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця нові реквізити можуть бути доведені до відома Замовника шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення. З моменту направлення Виконавцем письмового повідомлення про зміну платіжних реквізитів Замовник самостійно відповідає за платежі, здійснені за застарілими банківськими реквізитами.

3.7. Дата оплати Послуги вважається дата зарахування коштів на поточну банківську карту Виконавця.

3.8. У разі неможливості використання Замовником Послуг з причин, що залежать від Виконавця, та за умови сумлінного виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором Виконавець не стягує оплату за час такого ненадання Послуг.

4. Повернення коштів

4.1. Виконавець гарантує повне повернення коштів за придбаний інформаційний продукт/послугу по першому запиту Замовника, якщо продукт/послуга відповідають умовами, описаним нижче. Нижче вказані умови та часові межі, у які необхідно подати запит щодо повернення коштів.

4.1.1. Виконавець гарантує повне повернення коштів у випадку придбання офлайн події, якщо запит Замовника відбувся протягом 1 (однієї) години від моменту завершення події.

4.1.2. Виконавець гарантує повне повернення коштів у випадку придбання Онлайн подій, якщо запит Замовника відбувся протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту початку події.

4.1.3. Виконавець гарантує повне повернення коштів у випадку придбання Онлайн курсів, Мастермайндів, якщо запит Замовника відбувся протягом 7 (семи) днів від моменту отримання доступу до першого модулю навчання. Якщо Замовник не виявив бажання повернути гроші на першому тижні навчання, вважається, що він вирішив продовжити навчання. У такому випадку кошти не будуть повернені.

4.1.4. Виконавець гарантує повне повернення коштів у випадку придбання Наставництва, якщо запит Замовника відбувся протягом 24 (двацяти чотирьох) годин від моменту завершення першої консультації.

4.1.5. Виконавець гарантує повне повернення коштів у випадку придбання Консультацій, якщо запит Замовника відбувся протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин до моменту запланованої зустрічі. Якщо Замовник бажає відмовитися від консультації пізніше, ніж за 24 години, до початку, кошти повернені не будуть. Також кошти не повертаються за запитом Замовника після консультації. Кошти можуть бути повернені на розсуд Виконавця послуги, у разі, якщо він у процесі консультації зважив на те, що не має необхідних компетенцій щодо запиту Замовника, і запропонував перенаправити його до відповідного фахівця. 

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони розуміють специфіку обробки та передачі даних у мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг з незалежних від нього причин, включаючи, але не обмежуючись внаслідок збоїв у роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб та/або каналів передачі даних, що не належать Виконавцю.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки та неотриману вигоду, пов'язану з використанням Послуг Замовником.

5.3. У разі якщо Замовнику стало відомо про порушення будь-якою іншою особою умов цього Договору, Угоди про використання Сайту, Угоди про конфіденційність або будь-якого друга угоди з Виконавцем, Замовник зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про такі порушення та вжити необхідних заходів, в межах своєї компетенції, для припинення таких порушень.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі протиріччя між Сторонами щодо виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред'явлення претензії відповідно до чинного законодавства України.

6.2. До розгляду Виконавцем приймаються лише ті претензії щодо Послуг, які заявлені Замовником у письмовій формі та з дотриманням строків позовної давності, встановленої чинним законодавством Виконавця. Термін розгляду претензій Замовника становить не більше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання Виконавцем.

6.3. З метою вирішення технічних питань, при визначенні вини Замовника внаслідок його неправомірних дій при користуванні Послугами, Сайтом, Аккаунтом та/або мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експерти.

6.4. Сторони дійшли згоди, що при розгляді спорів, Сторони мають право надавати як докази роздруківку електронних листів (e-mail), із збереженою службовою технічною інформацією в них (назвах). Якщо службова технічна інформація (назви) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність назв електронного листа підтверджується незалежними експертами або Інтернет-Сервіс-Провайдером, за допомогою якого було надіслано відповідного електронного листа.

6.5. У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів суперечки розглядаються у суді.

6.6. З усіх питань, які не врегульовані Договором, Сторони керуватимуться чинним законодавством України.

 

7. Строк дії договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту реєстрації Замовником Аккаунту на Сайті щодо безкоштовних подій, оплати платних курсів, чи оплати консультації, та діє протягом усього терміну, коли Виконавець надає Послуги, а Замовник їх сплачує, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

7.2. Дія Договору також припиняється у разі:

7.2.1. розірвання Договору за згодою Сторін;

7.2.2. з ініціативи однієї із Сторін у разі грубого та/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору.

8. Додаткові умови

8.1. Замовник підтверджує, що на момент підписання Договору він ознайомлений та повністю згоден при використанні Послуг та Сайту виконувати умови Політики конфіденційності.

8.2. Сторони встановили, що назви розділів (статей) Договору призначені виключно для зручності користування текстом Договору та буквального юридичного тлумачення не мають.

8.3. Сторона, у якої відбулися зміни до контактних даних (поштова, юридична, адреса, телефон, банківські реквізити, склад контактних осіб та інші дані, що можуть вплинути на виконання умов Договору) зобов'язана поінформувати про це іншу Сторону протягом 15 днів з моменту таких змін .

8.4. Кожна із Сторін зобов'язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації, що надає цінність через її невідомість іншим особам, та вжити заходів щодо нерозголошення такої інформації. У разі розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом можливі лише за письмовим дозволом іншої Сторони, незалежно від причин та строку припинення Договору.

8.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумним заходам (форс-мажор). Сторони зобов'язуються інформувати одна одну протягом 3-х днів з моменту настання цих обставин.

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

bottom of page